Vacation Day 3 - City Skyline - shafer
Transamerica Building

Transamerica Building

skyline